Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва преди 1994 година. Идеята за създаването на тези студентски организации е те да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководството на Висшите училища, които представляват.

В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висшето образование, в гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на тази организация е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. Основната цел на Националното представителство на студентските съвети е утвърждаване на Студентските съвети като основни значими партньори на Ръководствата на ВУ в страната.

Промените през юни 2004 година в Закона за висшето образование задължават университетите да проведат в рамките на шест месеца избор за нови Студентски съвети. Това бе належащо във връзка с въвеждане на ограничения в мандатния период. Мандатността от четири години се променя на две, с възможност за избор на втори мандат. Основният аргумент на законодателя е да се преустанови дългогодишната практика- едни и същи лица за дълъг период от време да представляват колегите си по недемократичен и непрозрачен начин.

Повече от 10 години Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас представлява студентската общност на университета.

През изминалите години, а и сега, Студентският съвет води активен диалог с Ръководството на Университета с цел развитие на образователния продукт, заемайки важна стратегическа роля в живота на Университета. През годините, лидерите на Студентския съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” са допринесли за изграждането и съхраняването на студентската общност чрез активния диалог с Ръководството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и местната власт.