Студентският съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” е единственият автономен, законово регламентиран орган, представляващ обучаващите се в Университета. Целите и мисията на съвета са да изразява мнения, да изявява и защитава общите интереси – интелектуални, спортни, социални, културно-творчески и други.

Днес Студентският съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” се утвърждава като основно свързващо звено между ръководството на Университета и студентската общност. Стремежът за развитие на Университета е базиран на традиции, опит и иновации за постигане на качествено европейско образование.

 

Добрите взаимоотношения с местната власт и с неправителствени организации дават възможност на обучаващите се в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” да участват в различни инициативи и проекти, в които Студентският съвет е партньор.

 

Правомощията на Студентския съвет се регламентират в чл. 73 от Закона за висшето образование и Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет. Основните му правомощия са следните:

  • 1. да организира избора на свои представители в ръководните органи на висшето училище;
  • 2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
  • 3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
  • 4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
  • 5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
  • 6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
  • 7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
  • 8. да участва в управлението на студентските общежития;
  • 9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
  • 10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище.
Студентският съвет осъществява дейността си посредством създаването на работни групи и комисии по конкретни въпроси, разчита на своите представители в Академичния съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Националното представителство на студентските съвети, финансира и подпомага реализацията на студентски инициативи и проекти.